DRAFT

The ninth commandment sounds: “Do not covet your wife.” This is a great commandment. It is forbidden to marry someone else not only by deed, but also by the thought itself. Everything is evident in the eyes of God, and only the foolish thought or gaze is God’s cheek. I established my marriage as a Holy Sacrament. It is holy because I have acquired My supernatural power. The spouses belong to each other by virtue of this grace And by virtue of the same grace belong to Me. I defend marriage with my own breast and the one who enters into his sanctity only a thoughtful thought, directly harms me.

Dziewiate przykazanie brzmi: “Nie pozadaj zony blizniego twego”. Jest to przykazanie wielkiej wagi. Zabrania wchodzenia w cudze malzenstwo nie tylko czynem, ale rowniez sama mysla. Wszystkio jest jawne w oczach Boga I sama tylko pozadliwa mysl czy spojrzenie jest dla Boga policzkiem. Malzenstwo ustanowilem jako swiety Sakrament. Jest swiete, bo zawarlem je Moja nadprzyrodzona moca. Malzonkowie naleza do siebie na mocy tej laski I na mocy tej samej laski naleza do Mnie. Bronie malzenstwa wlasna piersia I tien, kto w wkracza w jego swietosc sama tylko pozadliwa mysla, godzi bezposrednio we Mnie.

A woman becoming a wife ceases to belong to the world. Her appearance, restraint in behavior testify to her respect for her husband and the Sacrament she made. If a married woman tries to attract the looks of other men by her appearance and behavior, she is already committing a sin, guilty of someone else’s sin.

Kobieta stajaca sie zona, przestaje nalezec do swiata. Jej wyglad, powsciagliwosc w zachowaniu swiadcza o jej szacunku do meza I do Sakramentu, jaki zawarla. Jesli kobieta zamezna stara sie swoim wygladem I zachowaniem przyciagac spojrzenia innych mezczyzn, popelnia juz grzech, bedac winna grzechu cudzego.

A woman’s destiny is to have one husband and she should stop there. If, for his own sake, he accepts other people’s husbands, he commits a sin against the Ninth Commandment, which forbids to request other people’s husbands and wives. This is not just about bodily feverishness, but about any greediness. Greed is greed. Greed also.

Przeznaczeniem kobiety jest miec jednego meza I na tym powinna poprzestac. Jesli na uzytek wlasnej proznosci posada uznanaia cudzych mezow, popelnia grzech przeciw dziewiatemu przykazaniu, ktore zakazuje pozadac cudzych mezow I zon. Nie chodzi tu tylko o pozodliwosc cielesna, ale o kazda pozadliwosc. Proznosc jest pozadliwoscia. Chciwosc rowniez.

When choosing a husband, a woman must accept him with everything that she has, and with all her characteristic envelope. Some of these things will meet her expectations, and some must accept and stop there. Desire for a better husband’s family, admiring the resourcefulness and eloquence of other men, as well as their money and position I leads to betrayal of marriage. The wife must accept her husband with his family and wealth, his tastes and character traits, and then the wife will be happy, not directing her desires outside the marriage.

Kobieta wybierajac meza, musi przyjac go ze wszystkim, co posiada,  I z cala jego charakterystyczna otoczka. Czesc tych rzeczy bedzie spelniac jej oczekiwania, a czesc musi przyajac I na tym poprzestac. Pozadanie lepszej rodziny meza, podziwianie zaradnosci I elokwencji innych mezczyzn, a takze ich pieniedzy I pozycji prowadzi do zdrady malzenskiej. Zona musi przyjac swojego meza z jego rodzina I zamoznoscia, jego upodobaniami I cechami charakteru, a wtedy bedzie szczesliwa zona, nie kierujac swoich pragnien na zewnatrz malzenstwa.

A man choosing a wife for himself must choose a woman with whom to grow old, so he should love his wife. Only a woman who loves can fill the life of a man so that he will not direct his desires beyond marriage, and her pregnancy, crises, old age will not be for the man to take in love and the sweetness of home happiness. If the love with which a man is entering into marriage is superficial and shallow, he deserves to be called a desire that will pass at the first difficulties. Then the man who is immature in love will begin to direct his desires outside marriage to escape from marital crosses and duties.

Mezczyzna wybierajac dla siebie zone, musi wybrac kobiete, z ktora przgnie sie zestarzec, a wiec powinien swoja zone kochac. Tylko kobieta, ktora sie kocha, moze wypelnic zycie mezczyzny tak, ze nie bedzie on kierowal swoich pozadan poza malzenstwo, a jej brzemiennosc, kryzysy, starosc nie beda dla mezczyzny ujma na milosci I slodyczy domowego szczescia. Jesli milsoc, z jaka mezczyzna zawira malzenstwo, jest powierzchowna I plytka, zasluguje raczej na miano pozadania, ktore przeminie przy pierwszych trudnosciach. Wowczas niedojrzaly do milosci mezczyzna zacznie kierowac swoje pragnienia poza malzenstwo, aby uciec od malzenskich krzyzy I obowiazkow.

Marriage is a responsibility, so it should be concluded with great deliberation, because it is a decision for life forever. All nascent desires for other wives, their abilities, beauty or friendship should be suppressed in the bud. The admiration for some physical or spiritual quality can change into a desire, and it is already sinful in itself, because it affects someone else’s property.

Malzenstwo jest odpowiedzialnoscia, wiec powinno sie je zawierac z wielka rozwga, bo jest to decyzja na czle zycie. Wszelkie rodzace sie pozadania cudzych zon, ich zdolnosci, urody czy przyjaznie, powinno sie tlumic w zarodku. Zachwyt nad jakas cecha fizyczna lub duchowna moze przemienic sie w pozadanie, a ono samo w sobie juz jest grzeszne, bo dotychzy cudzej wlasnosci.

So man should stop at what he has, and appreciate the gifts of the Creator, and if the choices he made are a consequence of sins and are rather a cross, the only hope to improve this state of affairs is to humbly accept the cross and love it until it becomes sweet. For if the unfortunate ones in marriage were to make so much effort and effort to save and improve their marriage, which would lead to self-dependence and telling others about their cross, they would heal their marriages and could live for many years in happiness.

Czlowiek powinien wiec poprzestac na tym, co ma, I docenic dary Stworcy, a jesli wybory, jakich dokonal, sa nastepstwem grzechow I sa raczej krzyzem, jedyna nadzieja na poprawe tego stanu rzeczy jest pokorne przyjecie krzyza I pokochanie go, az stanie sie slodkim. Gdyby bowiem nieszczesliwi w malzenstwie zadali sobie tyle trudu I wysilku w celu ratowania I udoskonalenia swojego malzenstwa, co kieruja na uzalanie sie nad soba I rozpowiadanie innych o swoim krzyzu, uzdrowiliby swoje malzenstwa I mogli przezyc wiele lat w szczesciu.

Therefore, craving for other people’s husbands and wives leads to the breakup of the marriage, the spiritual destruction of children, disaster and further sins. The secret to the joy of marriage is to show satisfaction with what you have and appreciate God’s gifts. Temptations should be suppressed in the bud and avoided the opportunity for sin by being too sociable and a passion for entertainment.

Pozadanie wiec cudzych mezow I zon prowadzi do rozpadu malzenstwa, zniszczenia duchowego dzieci, klotni I dalszych grzechow. Tajemnica radosci zycia malzenskiego jet okazywanie zadowolenia z tego, co sie posiada, I docenianiu darow Bozych. Pokusy nalezy tlumic w zarodku I unikac okazji do grzechu przez zbytnia towarzyskosc I zamilowanie do rozrywki.

The rules that I set out for you in the ninth commandment should be an iron rule, from which no concessions can ever be made. This applies to spouses as well as to those who remain unmarried. Both are burying their happiness, breaking this commandment. Those who touch the sanctity of marriage are cursing themselves, firstly by saying goodbye, and secondly by violating My holiness. I bless you, My child, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

Zasady jakei okreslilem wam w dziewiatym przykazaniu, powinny byc zelazna regula, od ktorej nigdy nie czyni sie ustepstw. Dotyczy to zarowno malzonkow, jak I tych, ktorzy pozostaja w stanie wolnym. Jedni I drudzy grzebia swoje szczescie, lamiac to przykazanie. Przeklenstwo sciagaja na siebie ci, ktorzy dotykaja swietosci malzenstwa, po pierwsze sami pozodajac, po drugie narusajac Moja swietosc.