DRAFT

6) Through Jesus and with Jesus

7.07.2015

Prayer combined with the prayer of My Son brings greater merit to the soul of man. When you can not pray and suffer because of this, unite your prayer with His prayer and raise it to the Father on these wings. Jesus, however, is not only a companion to difficult prayer, but to every prayer. Unite your words with His words, with which He glorified God on Earth. Rise your prayers through Him and with Him. The Gospel indicates the truth about obtaining graces in prayer directed to God in the name of His Son, speaking about its effectiveness and reliability. However, also praise and remorse, and in particular the prayer of remarriage is kind to God and I like it the most, when it is connected to the Person of His Son and His eternal prayer, who has worshiped His Father on Earth.

Jednak rowniez uwielbienie czy skrucha, a w szczegolnosci modlitwa zadoscuczynienia jest mila Bogu I podoba Mu sie najbardziej, kiedy jest laczona z Osoba Jego Syna I Jego wieczna modlitwa, ktora uwielbil swego Ojca na Ziemi.

Your task on Earth is to conform yourself as much as possible to the Son of God, in order to become His faithful copy before the face of God. By uniting all your deeds and words, prayers and desires with the deeds, words, prayers and desires of Jesus, you sanctify them and give them supernatural value. By giving these aspects of your life these supernatural values, you spend all your life and through these constant acts of will, in which you combine your life with the sacrifice of the life of Jesus Christ, make your life similar to his life and become a second sacrifice to the pattern of his sacrifice. In this way, you place your sacrifice on the Sacrifice of my Son on the altar of God, and your sacrifice is presented to God as such, which results from the sacrifice of my Son and which is contained in his sacrifice.

Nadajac poszczegolnym aspektom twojego zycia te nadprzyrodzona wardtosc, uswiecasz cale twoje zycie I poprzez te nieustanne akty woli, w ktorych laczysz swoje zycie z ofiara zycia Jezusa Chrystusa, upodobniasz twoje zycie do Jego zycia I stajesz sie przez to druga ofiara na wzor Jego Ofiary. W ten sposob skladasz na Oltarzu Bozym twoja ofiare na Ofierze Mojego Syna I twoja ofiara jest przedstawiana Bogu jako taka, ktora wynika z Ofiary Mojego Syna I ktora zawiera sie w Jego Ofierze.

When your sacrifice is united with the Sacrifice of Jesus, your life is also united with His life. This connection, in its supernatural light, becomes eternal and lasts forever after the gate of death is crossed by man. The common earthly life turns into the common Divine life. This is why it is so important that you join each of your prayers to the work of prayer of My Son. Then, your prayers become like ribbons adorning fresh flowers deposited on the altar of God. Fresh flowers are a symbol of the unwilting Sacrifice of My Son, but for the sake of your prayers, this sacrifice re-expands its fragrance and grants its power to the children of God. If you would sacrifice your victims alone, without combining them with the Sacrifice of My Son, it would be beautiful, but without a bouquet of flowers. Though your impressions were the most beautiful, from the most subtle fabrics and colors, a poor and incomplete sacrifice remains without a bouquet. But when you combine them with fresh flowers, it will become a beautiful beauty of flowers, even if they themselves would be rather modest and devoid of luster. In this way, always present your prayer and merit in order to protect yourself from pride and to remember the Sacrifice of my Son, who enraptures your prayer and your life. Amen.

jednak za sprawa waszych modlitw Ofiara ta na ta na nowo roztacza swoja won I udziela swojej mocy dzieciom Bozym. Gdybyscie skladali wasze ofiary  samotnie, bez laczenia ich z Ofiara Mojego Syna, bylyby to piekne wstegi, jednak pozbawione bukietu kwiatow. Chocby wasze wstegi byly najpiekniejsze, z najsubtelniejszych tkanin I barw, pozbawione bukietu pozostana biedna I niepelna ofiara. Kiedy jednak polaczycie je z swiezymi kwiatami, stana sie piekne pieknem kwiatow, nawet jesli same w sobie bylyby raczej skromne I pozbawione blasku. W ten sposob zawsze przedstawiaj sobie twoja modlitwe I zaslugi, aby uchronic sie przed pycha I pamietac o Ofierze Mojego Syna, ktora uswieca twoja modlitwe I twoje zycie

 

7) Holy Spirit – teacher of prayer

8.07.2015

I am with you to support you in prayer. I am with you to lead you home where I am expecting you. I pray with you And every day I clap past you to pray with My children. Klekam, to give glory to God, for which no attitude is quite worthy. I lean my face to the ground to please Heaven. I am humble before God. I answer love for love. Thankfulness for the splendor of his divinity.

Jestem przy tobie, aby cie wesprzec w modlitwie. Jestem przy tobie, aby cie prowadzic do domu, gdzie cie oczekuje. Modle sie wraz z toba I co dzien klekam obok ciebie, aby modlic sie wraz z Moimi dziecmi. Klekam, aby oddac chwale Bogu, wobec ktorego zadna postawa nie jest dosc godna. Pochylam twarz ku ziemi, aby podobiac sie Niebu. Jestem pokora przed Bogiem. Odpowiadam miloscia na milosc. Wdziecznoscia na wspanialomyslnosc Jego dziel.

My daughter, learning to pray lasts all life. I give you some tips that will make it easier for you to improve your prayer and see its weak points. The teacher of prayer, however, is the Holy Spirit, and it should be on him that he should resist the whole burden in every prayer.

Moja corko, nauka modlitwy trwa cale zycie. Podalam ci wskazowki, dzieki ktorym bedzie ci latwiej udoskonalac twoja modlitwe I dostrzegac jej slabe punkty. Nauczycielem modlitwy jest jednak Duch Swiety I to na Nim powinnac oprzec sie calym ciezarem w kazdej modlitwie.

Discover the soil of prayer by staring at the Holy Spirit. That is, by giving in to His inspirations. Man, and precisely his soul, can be a well without bottom, which will be fulfilled by the Holy Spirit. Ask Him to descend on your inadequacy and inability to pray. Begin the prayer by calling for the help of the Holy Spirit and giving Him this prayer. Especially when you do not feel any desire to pray, when you are in a hurry, when your thoughts are scattered, then most need help and then just offer your prayer to the Holy Spirit. Not infallibility and inadequacy I do not obstruct you and you will not be planted. God is looking hard at efforts and if you have sought His help in everything. Not your disfavor will stand before the court, but your fight. Did you resist temptation by calling for help from Heaven? Do not worry about your feelings and desires, but try only in every little difficulty to ask for help to God, to receive help before you get discouraged and surrender to temptation. He defiles the evil spirit, giving himself to the Holy Spirit. Trust in His protection and give His authority over you. You will always find help and strength in prayer to the Holy Spirit. I bless you and bless all my children who go to my Father’s house, holding me by the hand. Amen.

Odkrywaj glebie modlitwy poprzez wpatrywanie sie w Ducha Swietego. To znaczy poprzez poddawanie sie Jego natchnieniom. Czlowiek, a dokladnie jego dusza, moze byc studnia bez dna, ktora napelni Duch Swiety. Pros Go o to, aby zstapil na twoja niedoskonalosc I nieumiejetnosc modlitwy. Rozpoczynaj modlitwe od wezwania pomocy Ducha Swietego I oddawania Mu tej modlitwy. Szczegolnie, kiedy nie odczuwasz zadnej checi do modlitwy, kiedy sie spieszysz, kiedy twoje mysli sa rozproszone, wtedy najbardziej potrzebujesz pomocy I wlasnie wtedy ofiarowuj twoja modlitwe Duchowi Swietemu. Nie nieumiejetnosc I niedoskonalosc sad la ciebie przeszkoda I nie z tego bedziesz sadzona. Bog patrzy na wysilko I starania, czy szukalas we wszystkim Jego pomocy. Nie twoja niechec stanie przed sadem, ale twoja walka. Czy opieralas sie pokusie, wzywajac pomocy z Nieba? Nie przejmuj sie wiec twoimi uczuciami I pragnieniami, ale tylko staraj sie w kazdej najmniejszej trudnosci zwracac sie z prosba o pomoc do Boga, aby otrzymac pomoc, zanim ogarnie cie zniechecenie I poddasz sie wobec pokusy. Ubiejga zlego ducha, oddajac sie Duchowi Swietemu. Powierzaj sie Jego opiece I poddawaj Jego wladzy nad toba. Znajdziesz zawsze pomoc I sile w modlitiwie do Ducha Swietego. Blogoslawie cie I blogoslawie wszystkie Moje dzieci, ktore ida do domu Ojca, trzymajac Mnie za reke. Amen.

 

8) Addendum:

5.04.2016

Lord Jesus: ” Love desires ”. Your sacrifice should also be love. Look at the cross. My Sacrifice is love. He wants your gaze not to stop at the sight of the cruelty of the cross, but on My wounded face, from which you can read the truth of My Heart. Wires on the cross for you. It’s all for love, to gain your love and to keep it forever, and power to offend you for all of you.

Pan Jezus: ‘’Milosci pragne’’. Ofiara twojego zyciz tez powinna byc milsocia. Spojrz na krzyz. Moja Ofiara jest miloscia. Chce, aby twoje spojrzenie nie zatrzymywalo sie na widoku okrucienstwa krzyza, ale na Moim poranionym obliczu, z ktorego odczytac mozesz prawde Mojego Serca. Wisze na krzyzu dla ciebie. To wszystko znosze z milosci, aby zdobyc twoja milosc I zachowac ja na zawsze, I moc odwdziecac ci sie za nia przez cala wicznosc.

Look for love in each of your sacrifices and each of your prayers. If you bring me prayers deprived of love and sacrifice, which are self-effacing, then in My eyes you bring me a hearty calf of disgust and grief. Prayer should be a way to express love and give love. Victims should be the fruit of love. Do not seek pleasure in serving my midlife and renunciation. Look for this service of love.

Szukaj milsoci w kazdej twojej ofierze I kazdej twojej modlitwie. Jesli prznosisz Mi modlitwy pozbawione milsoci I ofiary, ktroe sa samolbune, to w Moich oczach przynosisz mi ulomne cilece z niechecia I zalem. Modlitwa powinna byc sposobem na wyrazenie milosci I obdarowanie miloscia. Ofiary powinny byc owocem milosci. Nie szukaj przyjemnosci w sluzeniu Mi midlitwa I wyrzeczeniem. Szukaj w tej sluzbie milosci.

Are there days in which you can refuse many prayers And do not think about Me once? Do you think that prayer, only with your mouth, brings to Me what you really want? If it were, I would be a heartless and proud God. Beyond words and prostrations is the love that you desire above all else. All this loses sense without love. It is like this bloody sacrifice that people who seek my own praise and bring me above others. The most abrupt is the oblivion and pride. Prayer without love leads to such sacrifice. Lips whispering the formula of prayer, and hands that make iniquity, stealing from the poorest are My great wounds.

Czy sa dni, w ktorych potrafisz odmowic wiele modlitw I ani razu nie mpomyslec o Mnie? Czy sadzisz, ze modlitwa odmowiona tylko ustami przynosi Mi to, czego naprawde pragne? Gdyby tak bylo, bylbym bezdusznym I pysznym Bogiem. Ponad slowami I poklonami jest milsoc, ktorej pragne ponad wszystko. Wszytko to bez milosci traci sens. Jest jakby ta krwawa ofiara, ktora przynosza mi ludzie szukajacy wlasnej chwaly I wynoszacy sie ponad innych. Najbardziej brzydze sie obluda I pycha.  Modlitwa bez milosci prowadzi do takiej ofiary. Usta szepczace formuly modlitwy, a rece czyniace nieprawosc, okradajace najubozszych sa Moja wielka rana.

Seek above all of me, know me and love me. Let the means of expression do not substitute true love and honor. Remember, however, that I am not talking about your feelings of love, but about the will to love. They do not want emotions, but a conscious will to love. Therefore, do not be afraid if your heart seems to be still and you do not feel the discomfort of love in it. Your love is expressed through staying with me despite not wanting to pray and mortify myself. Your prayers seem to you now, but I see love in them. Not the words of prayer put me in awe, but honesty and love of the soul. Do not hesitate to give in, for I am not referring to the external beauty of prayers and acts of mortification, but to their essences, and therefore love. Want to love and search for My Will. I will do the rest. Search for Me every day, in every soul, in every action, in every image of My creation. See My love everywhere. It’s for you that I created the whole world. He offers time to you. Search only for me, and the chick will flow itself as a response to your love. I bless you in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Amen.

Szukajcie przede wszysktim  Mnie, poznana Mnie I kochania mnie. Niech srodki wyrazu nie zastepuja prawdziwej milosci I czci. Pamietajcie jednak o tym, ze nie chodzi Mi o wasze uczucia milsoci, ale o wole milosci. Nie pragne emocji, ale swiadomej woli kochania. Dlatego nie lekaj sie, jesli twoje serce zdaje sie uste I nie odczuwasz w nim zaru milosci. Twoja milsoc wyraza sie poprzez trwanie przy Mnie pomimo braku checi do modlitwy I mumartwien. Twoje modlitwy wydaja ci sie teraz jalowe, ale Ja widze w nich milsoc. Nie slowa modlitwy wprawiaja Mnie w zachwyt, ale szczerosc I milosc duszy. Nie lekaj sie weic, bo nie chodzi Mi o zewnetrzna urode modlitw I aktow umartwienia, ale o ich esencje, a wiec milosc. Pragnij kochac I szukaj Mojej Woli. Ja dokonam reszty. Szukaj Mnie kazdego dnia, w kazdej duszy, w kazdej czynnosci, w kazdym obrazie Mojego stworzenia. Dostrzegaj Moja milosc wszedzie. To dla ciebie stworzylem caly siwat. Dla ciebie ofiaruje mu czas. Szukaj tylko Mnie, a laska sama splynie jako odpowiedz na twoja milosc. Blogoslawie cie w imie Ojca I Syna I Ducha Swietego. Amen.

 


2. The priest as a  contemporary Moses and Aaron

2.05.2017

God the Father: The man I call to teach him must open to My desires and believe that I am truly God, even though I do not receive due praise. My patience does not diminish my deification, but it powers me. Teach you a new worship, pure and holy, the language you will speak to me

bog ojciec: Czlowiek, ktorego wzywam, aby go pouczyc, musi otworzyc sie na Moje pragnienia i uwierzyc w to, ze prawdziwie jestem Bogiem, mimo ze nie odbieram naleznej Mi chwaly.Moja cierpliwosc nie umniejsza mojego bostwa, ale je poteguje. Naucze cie nowej czci, czystej i swietej, jezyka jakim bedziesz do Mnie mowic.

.I have hidden myself from man, because his nature is too sinful to come closer to Me and stay alive. We must be hidden and sanctify souls in an invisible way to prepare them to meet with me. My Holiness is possible to be received by the soul, completely cleansed, that is why Heaven is a place where only angels can shine, because no soul that is absolutely purified can bear My Holiness. It must yield a shame, and it must be so weak that it will be able to adore Me in eternal glory and stand before Me in truthface to face. Of the people, however, I choose the souls that I am able to heal and empower me to come closer to Me. These souls have the exclusive privilege of approaching Me. Consider how I summoned my gore Moese and aaron. But no one else could even come closer to the mountain where I fell down, and Moses marked out the limits to which people might come closer so that they would not die. This is how I showed My Holiness to Israel for the first time.

Ukrylem sie przed czlowiekiem, bo jego natura jest zbyt grzeszna, aby mogl zblizyc sie do Mnie i pozostac przy zyciu.Musze byc ukryty i uswiecac dusze w niewidzialny sposob, aby przygotowac je do spotkania ze mna. Moja Swietosc jest mozliwa do przyjecia przez duszeswiete, calkowicie oczyszczone, dlatego Niebo jest miejscem, w ktorym moga przebywac tylko aniolowie i swieci, bo zadna dusza, ktora nie jest absolutnie oczyszczona, nie moze zniesc Mojej Swietosci. Musi plonac wstydem, az umniejszy sie tak bardzo, aby moc Mnie adorowac w wiecznej chwale i stanac przede Mna w prawdzie twarza w twarz. Sposrod ludzi wybieram jednak dusze, ktore uzdalniam i upowazniam do blizszego obcowania ze Mna. Te dusze maja wylaczny przywilej zblizenia sie do Mnie.Womnnij, jak wezwalem na Moja gore Moese i aarona. Nikt jednak wiecej nie mogl nawet zblizyc sie do gory, na ktora zstapilem, a Moses oznaczyl jej granice, do ktorych moga zblizac sie ludzie, aby nie pomarli. Tak ukazalem Moja Swietosc Izraelowi po raz pierwszy.

The reality of the Old Testament depicts in the visible world spiritual things that are bigger and truer, yet remain beyond the senses of man. My Holiness, which angels, is secretive today, nevertheless remains the same, and one who falls for Me, crossing the set boundaries, must suffer the punishment. I have called priests to My service and I have made them able to associate with Me. Among them, I made Moses and Aaron, and I did not let anyone else in the top. However, the boundaries previously designated today have been removed, and people forgot about My Holiness and are not afraid of death. Remember that death in the body is not as real as death in the spirit, because this second death is at the death of eternal death and the man ceased to be afraid of what is much worse.

Rzeczywistosc Starego Testamentu obrazuje w swiecie widzialnym rzeczy duchowe, ktore sa wieksze i prawdziwsze, a jednak pozostaja poza zmyslami czlowieka. Moja Swietosc, ktora poraza aniolow, jest dzis skryta, niemniej jednak pozostaje taka sama i ten, kto z liza sie do Mnie, przekraczajac wyznaczone granice, musi ponies kare. Powolalem kaplanow do Mojej sluzby i uzdolnilem ich do obcowania ze Mna. Sposrod nich wy ralem sobie Moses i Aarona i niko u wiecej nie pozwolilem zblizac sie do gory. Jednak wyznaczone wczesniej granice dzis zostaly usuniete, a ludzie zapomnieli o Mojej Swietosci i nie boja sie wiecej smierci. Pamietaj o tym ze smierc w ciele nie jest jeszcze tak prawdziwa jak smierc w duchu, bo ta druga smierc jest na pweno smiercia wieczna i tej smierci czlowiek przestal sie obawiac, co jest duzo gorsze.

I have designated it as the sacred place around My Altrar. It is a place dedicated exclusively to the worship of Miłosz. The altar is a mountain, it has which I call only the chosen ones. If Moses had not set a border, he would have been guilty of death for anyone who was unworthy of approaching this mountain. Do you understand? In the Holy Secrets, he gives himself only to the priests whom I have called and prepared. As a spouse, he devotes himself only to those who have taken the oath, so I devote myself only to the one with whom I have been married. The Sacrament of the Priesthood is the wedding that connects Me to the chosen soul, after which the priest can touch My Body and drink My Blood. My sacrifice makes his sacrifice, in which he combines with his soul and body. It is a mutual devotion to each other, combining two into one in a calamitous Sacrifice. You will convey such words. Blessed in the name of father and son and holy spirit. Amen.

Wyznaczylem prez iterium jako miejsce swiete wokol Mojego Oltarza. Jest to miejsce przeznaczone wylacznie do oddawania Mi czci. Oltarz jest gora, ma ktora wzywam tylko wybranych. Gdyby Moses nie wyznaczyl granicy, bylby winny smierci kazdego, kto niegodny zblizylby sie do tej gory. Czy rozumiesz? W swietych Tajemnicach oddaje sie tylko kaplanom, ktorych powolalem i przygotowalem. Jak malzonek oddaje sie tylko temu, komu zlozyl przysiege, tak Ja oddaje sie tylko temu, z kimzawarlem slub. Sakrament Kaplanstwa jest slubem, jaki laczy Mnie z dusza wybrana, po ktorym kaplan moze dotykac Mojego Ciala i pic Moj Krew. Moja Ofiare czynie jego ofiara, w ktorej laczysie zeMna dusza i cialem. Jest to wzajemne oddanie sie sobie do konca, zlaczenie dwojga w jedno w calopalnej Ofierze. Takie slowa przekazesz. Blogoslawie ciw w imie ojca i syna i ducha swietego. Amen.

 

3. Reverence for the Word of God

3.05.2017

God the Father:  Save My words to you and to all who read My Name. When I made a covenant with Israel, I offered my instruction to me – the Word of the Covenant and I wrote it down as a word on stone tablets. The word was again written down by moses after he smashed the first plaques at the sight of the betrayal of the whole people. This word I said was included on the plaques recognized as the most sacred and stored later in the Ark of the Covenant by Israelites of all generations. These tablets were venerated as evidence of Przymiierz, which I made with Israel, but above all to all as My Word. The word that my mouth has uttered and which was to remain eternally alive in the hearts of Israelites. The Israelites could keep them in their hearts, but they did not have their own tablets, which they could read and remember the words they contain every day. The word was only read by selected people in the Grand World. Israelites treated them as the most wonderful thing, as if I were alone.

Bog Ojciec: Zapisz Moje slowa dla ciebie i dla wszystkich czytajacych Moje Imie.Kiedy zawarlem przymierze z Izraelem, ofiarowalem mu Moje pouczenie – Slowa Przymierza i spisalem je jako Slowo na kamiennych tablicach. Slowo to ponownie zostalo spisane przez moses po tym, jak rozbil pierwsze tablice na widok zdrady calego ludu.To slowo ktore wypowiedzialem,zostalo zawarte na tablicach uznanych za rzecz najswietsza i przechowywanych pozniej w Arce Przymierza przez Israelitow przwz wszystkie pokolenia. Tablice te byly czczone jako dowod Przymiierza, jakie zawarlem z Israelem, ale przede. wszystkim, jako Moje Slowo. Slowo, ktore wyrzekly Moje usta i ktore mialo pozostac wiecznie zywe w sercach Izraelitow. Israelici mogli przechowywac je w sercach, nie posiadali jednak wlasnych tablic, ktore mogliby czytac i przypominac sobie zawarte w nich slowa kazdego dnia. Slowo to bylo odczytywane jedynie przez wybrane osoby w czsie wielkich swiat. Israelici traktowali je jako rzecz najswietsza, jakoby Mnie samego.

This image evokes today to show you the truth about My Word. My word is the most wonderful thing, because I am present in Himself. Through all the generations that were born on Earth, I came to humanity in a word to instruct and keep her journeys with her in the past. Prophets, whom I chose, bully like the finger of the god, which I have cut off the words for Israel. The same finger, which wrote down the words on the stone tablets for the first time. However, to lead humanity from understanding instinctive and pictorial understanding of rational and dukes, I slowly hid in front of humanity’s eyes to open her spiritual eyes. So I began to write My Word through the chosen tools of My Opportunity, the Divine Words I created, I filled my Spirit with ink and wrote them on the pages of the history of all generations of people.

Obraz ten przywoluje dzisdla ukazania ci prawdy o Moi Slowie. Slowo Moje jest rzecza najswietsza, poniewarz Ja sam jestem w nim obecny. Przez wszystkie pokolenia , ktore rodzily sie na Ziemi, przychodzilem do ludzkosci w slowie, aby ja pouczac i trwac przy niej wczasie jej wedrowki. Prorocy, ktorych wybralem, buli jakby palcem bozy,, ktorym kreslilem slowa dla israela.Tum samym palcem, ktory spisal slowa na kamiennych tablicach za pierwszym razem. Prowadzac jednak ludzkosc od pojmowania instynktownego i obrazowegodo pojmowania rozumowego i diuchowego, powoli ukrywalem sie przed oczami ludzkosci, aby otworzyc jej oczy duchowe. Zaczalem wiec pisac Moje Slowo poprzez wybrane narzedzia Mojej Opatznosci, Boskie piora, ktore tworzylem, wypelnialemMoim Duchem jak atramentem i pisalem nimi na kartach historii wszystkich pokolen ludzkich.

Holy Scripture is my stone tablet, carved with my spirit, burning the words of God on the face of the world. This is the most sacred thing that must be worshiped as I am alone because I am present in My. Word. I am not really present in it with the body and the blood as in the most sacramental forms, but I am present in it with the Spirit. It means that the Holy Bible is the most holy and so should be treated. Today, this holy book of my presence is available to all of you. Codzie you can not read My words and experience my blessing in your homes. Do you, however, believe that I am truly present in this word? If you truly believed that I was present in the word, would you put the Holy Scriptures on the earth like the thing that is going on? Could you overwhelm him with dirt and dust? Would not you store it in a safe place so that it would not be used to play for children? Would you put pieces and things on him as if it were nothing? Do you really believe that I am present in the word? Your Holy Scripture is the image of your faith in these truths. That you can have me through My word, is a great grace and a great sacrifice for you, because, as in the Svetle Forms, I want to be present in the church and, as I entrust to you in the form of breadth of all the tabernacles of the world, I want to be present in your homes through my word, even though I am not sufficient in it I am venerated.

Pismo swiete jest moja kamienna tablica, wyciosana moi duchem, wypalajacym slowa boze na obliczu swiata. Jest to rzecz najswietsza, ktora nalezy czcic jak mnie samego, bo jestem obecny w Moi. slowie. Nie jestem obecny w nim realnie z cialem i krwia jak w najswietszy h postaciach sakramentalnych, ale jestem w nim obecny Duchem. Oznacza to ze pismo swiete jest ksiega najswietsza i tak nalezy ja traktowac. Dzis ta swieta ksiega mojej obecnosci jest dla was wszystkich dostepna. Codzie nie mozecie czytac Moje Slowa i doswiadczac mojego blogoslawienstwa w waszych domach. Czy jednak wierzycie, ze prawdziwiejestem obecny w tym slowie? Czy gdybyscie prawdziwie wierzyli , ze jestem obecny w slowie, kladlibyscie Pismo Swiete na ziemi, jak rzecz, po ktorej sie chodzi? Czy pozwalalibyscie zarastac mu kurzem i brudem? Czy nie przechowalibyscie go w miejscu bezpiecznym, aby nie sluzylo do zabaw dzieciom? Czy kladlibyscie na nim i me przedmioty, jak gdyby bylo niczym? Czy naprawde wierzycie, ze jestem obecny w slowie? Wasze Pismo swiete jest obrazem waszej wiaryw te prawde. To ze mozecie posiadac mnie poprzez Moje slowo, jest wielka laska i wielka ofiara ponoszona dla was, poniewaz tak jak w Najswietrzych Postaciach pragne byc obecny w kosciele i tak jak oddaje sie wam ukryty pod postacia chlebawe wszystkich tabernakylach swiata, tak samo pragne byc obecny w waszych domach poprzez moje slowo, mimo ze nie jestem w nim dostatecznie czczony.

My word is alive and holy. My word penetrates the minds and hearts of men through My Spirit, acting miracles in the world visible to you. Respect My Word. Do not let it be treated as inscriptions on paper, which are human signs. They are not known to human but divine because they are drawn by the spirit itself that works through the Word. Show me your faith, respecting my word, every word that I have spoken to you. Amen.

Slowo moje jest zywe i swiete. Slowo moje za sprawa Mojego Ducha przenika umysly i serca ludzkie, dzialajac cuda w swiecie przez was widzialnym. Szanujcie Moje Slowo.Nie pozwalajcie, aby bylo traktowane jak napisy na papierze, ktore sa ludzkimi znakami. To nie sa znali ludzkie, ale boskie, bo nakreslil je sam duch, ktory dziala poprzez Slowo. Okazcie Mi wasza wiare, szanujac Moje slowo, kazde slowo, ktore wypowiedzialem do was. Amen.

 

4. The heart of the sanctuary – the Tabernacle

4.05.2017

God the Father:  Today I want to speak about the heart of my tabernacle. The prototype of the tabernacle in the Old Testament is the Ark of the Covenant. It was made for the presentation of the Tables of Testimony in it, as the most beautiful, place from which it had been made to Moses. My presence in this place was spiritual, whereas in the Tabernacle I was actually present in My Son in the form of the Eucharistic Bread.

God the Father: Dzis chce mowic o sercu mojego przybytku, o tabernakulum. Prototypem tabernakulum w starym Testamencie jest Arka Przymierza. Zostala wykonana dla zlozenia w niej Tablic Swiadectwa, jako rzecznajswietsza, miejsce, z ktorego mialemprzemawiac do Moses. Moja obecnosc w tym miejscu byla duchowa, podczas gdy w Tabernaculum jestem rzeczywiscie obecny w Moim Synu pod postacia Chleba Eucharystycznego.

The Ark of the Covenant, as the first Tabernacle still awaiting, not yet filled with the living God in the Body and Blood, was to prepare people for the adoption of the proper Tabernacle, in which I would actually be staying. That is why it was made of gold and decorated with cherubs that resembled My glory and honor, which I am constantly and constantly reconciled with in perpetual adoration. Adoration, which continues uninterruptedly in Heaven, has been shown to you through the cherubim, whose humiliation and goodness should imitate you, abiding in My Presence. Only the priests could approach the Ark and only they could touch it. To carry it, there were also special people devoted to My service – the Levites. The Ark of the Covenant was a visible sign of My presence among the Israelites, their pride and blessing, thanks to which they were sure of their victory over their enemies.

Arka Przymierza jako pierwsze Tabernakulum jeszcze oczekujace, jeszcze niewypelnione zywym Bogiem w Ciele i Krwi, mialo przygotowac ludzi do przyjecia wlasciwego Tabernakulum, w ktorym bede rzeczywiscie przebywal. Dlatego wykonano ja ze zlota i ozdobiono cherubami majacymi przypominac Moja chwale i czesc, jakiej jestem godzien nieustannie i stale w wieczystej adoracji. Adoracja, ktora trwa nieprzerwanie w Niebie, zostala wam ukazana wlasnie poprzez cheruby, ktorych unizenie i powage powinniscie nasladowac, trwajac w Mojej obecnosci. Do Arki mogli przyblizac sie wylacznie kaplani i tylko oni mogli jej dotykac. Do jej przenoszenia powolani byli rowniez szczegolni ludzie poswieceni Mojej sluzbie – lewici. Arka Przymierza byla widzialnym znakiem Mojej obecnosci posrod Izraelitow, ich duma i blogoslawienstwem, dzieki ktoremu pewni byli swojego zwyciestwa nad nieprzyjaciolmi.

The Tabernacle is My Most Holy Place in My Temples. I do not dwell in it symbolically or spiritually, but realism, just as I am in Heaven. You can say that I touch his wall, so it should be done with the greatest care. Gold is the noblest material I have given you. It will not be necessary for each Tabernacle to be made of gold, but I will ask that it be the most beautiful to be given to you. It is unimaginable that the floor you walk on, or the benches in which you sit, are more beautiful, more expensive and made with greater care than the Tabernacle, which is the heart of the Church, and often does not have enough money, is done at the end, and at the savings that turn me off. The whole temple is the place of the Tabernacle. Its existence has the right to be just as the environment and protection of the Most Holy Place, in which I myself dwell.

Tabernakulum jest Moim Najswietszym Miejscemw Moich swiatyniach. Nie przebywamw nim symbolicznie ani duchowo, ale realmie, tak samo jak przebywam w Niebie. Mozna powiedziec, ze dotykam jego scian, powinno wiec byc wykonane z najwieksza dbaloscia. Zloto jest najszlachetniejszym materialem, jaki wam dalem. Nie zada, aby kazde Tabernakulum bylo wykonane ze zlota, ale zadam , aby bylo najpiekniejsze na jakie was stac. Nie do pomyslenia jest, aby podloga po ktorej chodzicie, albo lawki, w ktorych siadacie, byly piekniejsze, drozsze i wykonane z wieksza dbaloscia niz Tabernakulum, ktore jest sercem Kosciola, a czesto wlasnie na nie nie starcza pieniedzy , jest wykonane na koncu, i przy oszczednosciach, ktore mi uwlaczaja. Cala swiatynia jest miejscemotaczajacym Tabernakulum. Jej istnienie ma prawo bytu wlasnie jako otoczenie i zabezpieczenie Miejscz Najswietszego, w ktorym Ja sam przebywam.

Only in the background are the other functions of the building as a place of gathering the faithful and protecting them from changing weather conditions. Each temple should be designed starting from the Tabernacle and the Oltarz, as the heart of the temple. All the rest is an addition. The tabernacle should be separated from the faithful so that no one who is uninvited enters the iterium or has passed through to the sacristy, as if it were usually a place. The sacristy is a place of preparation for the preservation of the most cryptic secrets, not for dealing with the faithful. It is the best to remove the guardrails from before the queen’s door. It would mean that the king left, and the lock is abandoned or no one respects him and does not pay for the king, and the guard betrayed him. Think about how much I am being stolen. I bless you in the name of father and son and holy spirit. Amen.

Dopiero na dalszym planie sa inne funkcje budynku jako miejsca zgromadzenia wiernychi zabezpieczenie ich przed zmiennymi warunkami pogody. Kazda swiatynia powinna byc projektowana poczawszy od Tabernakulum i Oltarza, jako serca swiatyni. Cala reszta jest dodatkiem. Tabernakulum powinno by oddzielone od wiernych tak, aby nikt niepowolany nie wchodzil do prez iterium albo mie przechodzil przez nie do zakrystii, jak gdyby bylo to zwykle miejsce. Zakrystia jest miejscem przygotowania do sprawowania najswietrzych tajemnic, nie do zalatwiania interesowz wiernymi. Usu ie ie balasek chroniacychMiejsce Najswietsze jest jak gdyby usunieciem strazy sprzed drzwikomnaty krolewskiej Znaczyloby to tyle, ze krol wyjechal, a zamekjest opuszczony lub ze niktgo juz nie szanuje i nieuwaza za krola, a straz go zdradzila. Pomysl o tym, jak bardzo jestemzdradzony. Blogoslawie cie w imie ojca i syna i ducha swietego. Amen.

 

5. The house of God

5.05 2017

God the Father:  Write, My child. The houses that you raise for yourself are beautiful. You commit your whole life to pretending your dream home. You rob your homes of beauty, disfigure them, and preserve the noble material with your artificial inventions. You remove the elaborately made decorations, and in their place introduce modern, pozione, and tencja and love items that are not even made for me. I, who are a beautiful Jeweler, must look at the disfigurement of My homes and transform them into soulless halls, as if God, whom you worship, was already dead. Do you really think that the interior decoration of My home is indifferent to Me?

Domy, ktore wznosicie dla siebie, sa piekne. Angazujecie w to cale zycie, aby z udowac swoj wymarzony dom. Moje domy ograbiacie z urody, oszpecacie je,zadtujac szlachetny material waszymi sztucznymi wynalazkami. Misternie wykonane ozdoby usuwacie, a na ich miejsce wprowadzacienowoczesne, poz awione i tencji i milosci przedmioty, ktore nawet nie sa wykonane dla Mnie. Ja, ktory jestemTworca piekna, musze patrzec na oszpecanie Moich domow i przeksztalcanie ich w bezduszne hale, jak gdyby Bog, ktorego czcicie, byl juz umarly. Czy naprawde sadzicie, ze wystroj wnetrz Moich domowjest Mi obojetny?

Niegdyskazdy object in Mojejswiaty and gave me praise for the sacrifice, which was incurred, and y gozdobyc, and the love that arose. Today, there is no faith, so also a lack of generosity. The outer side of yours has been exalted in the temples in which I am worshiped. Nifty-facies are painted, today they are scaring empty walls, empty minds and the hearts of this generation. Take to the Olivers. Everything that creates me today is as soulless and dead as the faith of this people. There is no place of love left, the temples today that are created today, are so unstable and ugly. You do not believe that it’s worth it for me to sacrifice. People who design My temples do not love Me, and the priests who create them die of criticism, choosing safe security.

Niegdyskazdy przedmiot wMojejswiaty i oddawal Mi chwale przez ofiare, jaka poniesiono, a y gozdobyc, i milosc, z jaka powstawal. Dzisbrak wiary, wiec rowniezbrak hojnosci. Zewnetrzna strona waszej wiaryto wlasnie swiatynie, w ktorych jestem czczony. Niegdysbogatew malowidla, dzis strasza pustymi scianami, tak pustymijak umysly i serca tego pokolenia.Przypatrzcie sie Oltarzom. Wszystko, co dzis tworzyciedla Mnie, jest tak bezduszne i martwe jak wiara tego ludu. Nie pozostawiono miejsca milosci, dlatwgo swiatynie, ktore dzis powstaja, sa tak unogie i brzydkie. Nie wierzycie, ze warto sie dlaMnie poswiecac. Ludzie, ktorzy projektuja Moje swiatynie, nie kochaja Mnie, a kaplani, ktorzy je tworza, umieraja ze strachu przed krytykaa, wybierajac bezpieczna nijakosc.

The church should be the largest and most beautiful building in the city or village. Its tower should be above all buildings to remind that the one who lives in the church is the Supreme. Just like the sound of the church sounds all other sounds, the building of the church should heat over all the buildings. The materials used for its construction should be the noblest, created hands of God, not human. It seems to you that by saving My honor and showing tandete instead of My praise, you will lose faith. No. The man has remained sensual and believes in what he can see. If he sees the house of God without love and praise, he sees his God the same. The external expression of worship is much more important than you think. If it were not so, I would not teach Moses this cult and I would not explain to him how to look for every object to worship. Today I have to teach you everything from scratch, because you believed that for me material things are meaningless. I do not believe in it, because you can save a lot on me, building more beautifully for myself, since I still have it. E. that you bear for the construction of your homes, but they are short-lived and nothing is gaining for you eternally. The sacrifices you bear for me are permanent and bring you the profits of eternity. I am generous to those who do not save My honor. For Me, this means believing in My Bostwo. You have everything that you have from me, and you, even for what I am giving you, surrender for me.

Kosciol powinienbyc najwiekszym i najpiekniejszym budynkiemw miescie czy wsi.Jego wieza powinna wystawac ponad wszystkie budynki, aby przypominac ze Ten, ktory zamieszkuje kosciol, jest Najwyzszy. Tak jak dzwiekkoscielnegodzwonu zaglusza wszystkie inne dzwieki,tak budynek kosciola powinien gorowac nad wszystkimi budynkami. Materialy uzyte do jego budowy powinny byc najszlachetniejsze, stworzone reka Boska, nie ludzka. Wydaje sie wam, ze oszczedzajac na Mojej czci i ukazujac tandete zamiast Mojej chwaly, utrymacie wiare. Nie. Czlowiek pozostal zmyslowy i wierzy w to, co moze zobzczyc. Jezeli widzi dom Bozy pozbawiony milosci i chwaly, takim samym widzi jego Boga. Zewnetzny wyraz kultu jest duzo wazniejszy niz wam sie wydaje. Gdyby tak nie bylo, nie uczylbym Moses tego kultu i nie tlumaczylbym mu, jak ma wygladac kazdy przedmiot do oddawania Mi czci. Dzis musze was wszystkiego uczyc od nowa, bo uwierzyliscie, ze dla Mnie rzeczy materialne sa bez znaczenia.Wygod ie jest wam w to wierzyc, bo mozecie duzo zaoszczedic na Mnie, budujac piekniej dla siebie, skoro Mi i tak jest to obojet e. Ofiary, jakie ponosicie na budowe swoich domow, sa jednak krotkotrwale i nic nie zyskuja dla was w wymiarze wiecznym. Ofiary jakie ponosicie dla Mnie, sa trwale i przynosza wam zyskw wiecznosci. Jestem hojny dla tych ktorzy nie oszczedzaja na Mojej czci. Dla Mnie oznacza to wiare w Moje Bostwo. Wszystko, co macie, macie ode Mnie, a wy nawet za to, co Ja sam wam daje, zalujecie dla Mnie.

know the pain of my heart, when I see how low I have fallen on this earth. I could talk to you yet, settle down without end, but learn about my daughter, that she gives you a little bit, so that you will know how it hurts me that no one of me determines how to be a house erected on My part. Nobody asks me for advice and I have to live where I am, without having anything to say. So join the pain of your heart with Mine. I bless you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.

poznaj wiec bol mojego serca, kiedy widze, jak nisko upadla Moja czesc na tej ziemi. Moglbym mowic jeszcze dlogo, zalic sie bez konca, ale poznaj corko, ze daje ci te odrobine, abys poznala, jak boli Mnie to, ze nikt ze Mna nie ustala, jakima byc dom wzniesiony na Moja czesc. Nikt nie prosi Mnie o rade i musze mieszkac tam, gdzie Mi kaza, sam nie majac nic do powiedzenia. Lacz wiec bol twojego serca z Moim. Blogoslawie cie w imie Ojca i Syna i Ducha Swietego. Amen.

 

6.  Priestly vestments

6.05.2017

God the Father:  Daughter, today you read to me how beautiful robes to make for Aaron and his sons. I ordered to hire the most prominent weavers. The most talented people on Earth should serve Me. Their abilities should give praise to Me. Meanwhile, things are mediocre for me. All human abilities are a sign of a special election to service in My worship. They are an image of My genius and beauty, which I am a Creator. The more pure the artist’s heart and intentions, the more generously he will give it to me, to serve my faith more faithfully.

God the Father: corko, dzis czytalas omtym, jak piekne szaty kazakem sporzadzic dla Aarona i jego synow. Kazalem zatrudnic do tego najwybitniejszych tkaczy. Najzdolniejsi ludzie na Ziemi powinni sluzyc Mi. Ich zdolnosci powinny oddawac Mi chwale. Tymczasem dla Mnie robi sie rzeczy mierne. Wszystkie zdolnosci ludzkie sa oznaka szczegolnego wybrania do sluzby ku Mojej czci. Sa obrazem Mojego geniuszu i piekna, jakiego jestem Tworca. Im bardziej czyste serce i intencje artysty, tym hojniej go obdaruje, aby tym wierniej sluzyl Mi swoja praca.

The priestly clothes were once recollections, and the people who made them gave me praise through prayers. Kaplan, who was to wear holy garments, was already prayed by the sacred liturgical vestments before he received them. The priest’s clothes spoke of the dignity of the priest and of his destiny only to the service of Oltarz. The richness was greater, the higher the dignity the priest received, not so much in the human world as in the world of the grace of God.

Szaty kaplanskie byly niegdys rekodzielelami, a tworzacy je oddawali Mi chwale poprzez modlitwy. Kaplan, ktory mial nosic swiete szaty, juz zanim je otrzymal, byl omodlony przez tworzacych swiete szaty liturgiczne. Szaty kaplanskie mowily o godnosci kaplana i o jego przeznaczeniu wylacznie do sluzby Oltarza. Ichnbogactwo bylo tym wieksze, im wyzszych godnosci dostepowal kaplan, nie tyle w swiecie ludzkim, co w swiecie laski Bozej.

Kaplan should wear royal clothes, because he is like a king of wobe. to the faithful, whom he decrees according to My Will. His dignity is suitable. His power comes from me. He represents humanity in front of My eyes, so he should be well dressed to show His respect when he approaches Me. He does not come only to the prayer in which he apologizes to me for your sins, but he participates in the Sacrifice of my Son and touches God himself, not only in his spiritual presence, as it was in the times of Moses. In addition, the priest represents Me alone and speaks in My Name. He is the visible face of God, his truth and grace for the faithful. The royal vestments were to show the authority of the king over his subjects, their lives and deaths, their future fate, the authorities which he received from God. Kaplan, however, is the ruler appointed to me forever, not only for a time. He also has the power to govern the life and death of eternal souls, and not only their temporal life.

Kaplan winien nosic szaty krolewskie, bo,jest jak krol wobe. wiernych, ktorymi rozporzadza wedlug Mojej Woli. Jego godnosc Ja nadaje. Jego wladza pochodzi ode Mnie. Reprezentuje ludzkosc przed Moimi oczyma, powinien wiec byc god ie ubrany, aby okazac Mi szacunek, kiedy sie do Mnie zbliza. Nie podchodzi przeciez tylko do modlitwy, w ktorej przeprasza Mnie za wasze grzechy, ale wspoluczestniczy w Ofierze Mojego Syna i dotyka samego Boga, nie tylko przebywa w Jego duchowej obecnosci, jak to mialo miejsce w czasach Mojzesza. Ponadto kaplan reprezentuje Mnie samego i wystepuje w Moim Imieniu. Jest widzialnym obliczemBoga, Jego prawdy i laski wobec wiernych. Szaty krolewskie mialy unaocznic wladze krola nad jego poddanymi, nad ich zyciem i smiercia, nad ich przyszlym losem, wladze, ktora otrzymal od Boga. Kaplan jest jednak wladca ustanowionym pzeze mnie na wieki, nie tylko na pewien czas. Ma on tez wladze rzadzic zyciem i smiercia wieczna dusz, a nie tylko ich zyciem doczesnym.

My daughter, impoverishment of the priest and the dignity I still have, makes me feel in the eyes of the world. Kaplan is my property and if he renounces his dignity, pretending he does not belong to me but to the world, he has already been defeated in his heart and he is a coward. Offering the priest daily clothes, distinguishing him from all people on Earth, I made him proud, in a cane and a manifestation of the world, that he is no longer a world, but a salutary to the Kingdom of my Spirit and touch him in any way touching the Holiness that I am in him. It is like an armor against Satan and the world in which he protects priestly and religious souls. And so the garment is not indifferent to Me, and not only priestly but also Yours. I will talk about it later. Remember that the lack of priestly vestments and disregarding them by priests is no longer the faith that I have promised to you, still stomping on Earth in My Son. Amen.

Moja corko, zubozenie wygladi kaplana i godnosci, jaka mu nadalem, um iejsza Mnie w oczach swiata. Kaplan jest Moja wlasnoscia i jesli wyrzeka sie swojej godnosci, udajac, ze nie nalezy do Mnie ale do swiata, juz zostal pokonany w sercu i stchorzyl. Ofiarujac kaplanowi szaty codzienne, odrozniajace go od wszystkich ludzi na Ziemi, wyroznilem go,w lasce i ukazakem swiatu, ze nie jest on juz ze swiata, alenalezy do krolestwaMojego Ducha i dotkniecie go w jakikolwiek sposob jest dotykaniem Swietosci, ktora Ja w nim jestem. To jak pancerz przeciwko Szatanowi i swiatu,w ktorymchronie dusze kaplanskie i zakonne. Rowniez wiec szata nie jest Mi obojetna i to nie tylko kaplanska, ale takze wasza. O tym bede mowil pozniej. Pamietaj, ze brak szat kaplanskich i lekcewazenie ich przez kaplanow to juz brak wiary, ktory zapowiadalem wam, jeszcze stapajac po Ziemi w Moim Synu. Amen.

 

7. Obmycie i konsekracja kaplana

7. Wash and consecration of the priest

God the Father:  Write, My child. Kaplan is elected for centuries. He prepares and protects his souls. When he reads my voice in my soul and comes to Me for a meeting, she gives him more sticks. The sacrament of holy priesthood is already the culmination of my preparation for the priestly soul so that only the service of the Holy Spirit can be sacrificed to Me. Before I prepare my priest for myself, I first prepare and purify it through the experiences that I have to wash his soul to be worthy of this honor. If he does not purify himself according to My Will, he can not take part with Me. The pleas which I send to the priest, are formayu wash, which in the symbolic form took place when the priestly virtues of Aaron and Yogosin were put into action. You know, however, that true purification takes place in souls and that impurity is the core of my treatments. He needs to suffer and suffer from the soul entrusted to elevation to the priestly dignity and must come to her to be washed in a mystical way by me alone. Similar attempts also give souls intended for religious service. These tests are necessary and rare, which the soul does not have to pass through, or rather, the soul that passes them much earlier, so that during direct preparations it does not have to be tried anymore.

God the Father: Write, My child. Kaplan jest wybrany przed wiekami. Jego dusze sam przygotowuje i chronie. Kiedy odczyta Moj glos w duszy i wyjdzie Mi na spotkanie, obdarowuje go dalszymi laskami. Sakrament swiecen kaplanskich jest juz ukoronowaniem moich przygotowan duszy kaplanskiej, aby mogla byc Mi poswieconana wylaczna sluzbe. Zanim poswiece dla siebie kaplana, najpierw przygotowuje go i oczyszczam poprzez doswiadczenia, ktorymi musze obmyc jego dusze, aby byl godny tego zaszczytu. Jesli nie podda sie oczyszczeniu wedlug Mojej Woli, nie mozemiec udzialu ze Mna. Proby, ktore zsylam na kaplana, sa formajego obmycia, ktore w symbolicznejformie mialy miejsce przy wprowadzeniu w czyn osci kaplanskie Aarona i jegosynow. Wiesz jednak, ze prawdziwe oczyszczenie dokonuje sie w dusz i jejczystosc jest sednem moi h zabiegow. Proby i cierpienua duszy pzeznaczonej do wyniesienia do godnosci kaplanskiej musza na nia przyjsc, aby zostala obmyta w mistyczny sposob przeze Mnie samego. Podobne proby daje tez duszom przeznaczonym do sluzby zakonnej. Proby te sa konieczne i rzadko ktora dusza nie musi przez nie przechodzic, a raczej rzadko ktora dusza przechodzi je duzo wczesniej, tak ze wokresie bezposrednich przygotowan nie musi juz byc probowana.

The priestly ordinations themselves are already placing the divine seal on the priestly heart, so that by giving the priestly dignity he would be confirmed in the grace and receive confirmation from God that God accepts her for his exclusive service. A devotional service means that the priest is the property of God, he is devoted to him just like holy vessels for the celebration of the sacraments. Even more. This particular consecration includes not only the souls, but also the body of the priest, his language, activities, rest and work, his thoughts and desires. Kaplan belongs exclusively to God. Just as using a thing dedicated to God for the act of the laity is a blessing, so the priest can not be used by the world and can not serve him. It’s holy. He is mine. The one who steals the priest’s heart steals the sacrifice of My Oltzer, so it is more dangerous than the theft of liturgical saints. Whoever would use the priest for fun, profit, or other lay purposes, will exterminate him more than if he would drink a drink from my cup, for he draws out what is divine and sacred. The priest is not the subject but the life of God, so the glorification committed against him is a blow directly to God and Jegonajwaszasza insult.

Same swiecenia kaplanskie sa juz postawieniem Boskiej pieczeci na sercu kaplanskim, aby poprzez nadanie godnosci kaplanskiej zostala utwierdzona w lasce i otrzymala potwierdzenie od Boga, ze Bog przyjmuje ja na swoja wylaczna sluzbe.Wylaczna sluzba oznacza, ze kaplan jest wlasnoscia Boga, jest Mu poswiecony tak samo wylacznie jak swiete naczynia do sprawowania sakramentow. Nawet bardziej. Ta szczegolna konsekracja obejmuje nie tlko dusze, ale i cialo kaplana, jego jezyk, czynnosci, spoczynek i prace, jego mysli i pragnienia. Kaplan nalezy wylacznie do Boga.Tak samo jak uzycie rzeczy poswieconej Bogu do czynnosci swieckiej jest swietokradztwem, tak samo kaplan nie moze byc wykorzystywany przez swiat i nie moze mu sluzyc. Jest swiety. Jest Moj. Ten, kto kradnie serce kaplana, kradnie Ofiare z Mojego Oltarza, jest to wiec ciezszy grzexh od kradziezy swietychnaczyn liturgicznych. Kto by uzywal kaplana dla zabawy, zysku lub inmych celow swieckich, zbezczesci go bardziej, niz gdyby pil z Mojego kielicha, bo wyciaga reke po to, co jest Boskie i swiete.Kaplan nie jest przedmiotem ale zyciem Boga, wiec swietokradztwo popelnione wobec niego jest uderzeniem bezposrednio w Boga i Jegonajwyzsza obraza.

The priest himself should protect his heart by concealing it from the world and temptations of evil spirit. Just as holy vessels are kept in a safe and respectable place and must not be touched by unintentional or unintentional persons, so a priest should avoid being in places where he could be exposed to danger without a need. Protection for the priest is first and foremost a glorious grace, a prayer and a priest’s dress. Through these means, I pray for the interior and exterior, the temptations of the evil spirit and the world’s cries. Kaplanjako My chosen Sacrifice, and as my appointed Messenger, should not be far away from the altar, just as the priest of the Old Testament did not distance himself from the Tent of Meeting. This means that the priests must remain spiritually in My presence, to remember their calling and not to lose sight of the purpose of their life and its values in the eyes of God. Amen.

Sam kaplan powinien chronic swoje serce, ukrywajac je przed swiatemi pokusami zlego ducha. Tak jak swiete naczynia przechowywane sa wbezpiecznym i godnym miejscu i nie wolno ich dotykac osobom przypadkowym i niepowolanym, tak samo kaplan powinien unikac przebywania w miejscach, gdzie mogl by byc narazony na niebezpieczenstwo bez potrzeby. Ochrona dla kaplana jest przede wszystkim laska uswiecajaca, modlitwa i stroj kaplanski. Poprzez te srodki chro ie kaplana od wewnatrz i na zewnatrz, przed pokusami zlego ducha i przed zadzami swiata. Kaplanjako Moja wybrana Ofiara i jako Moj powolany Ofiarnik nie powiniennigdy oddalac sie zbytnio od Oltarza, tak samo jak kaplan Starego Testamentu nie oddalal sie od Namiotu Spotkania. Znaczy to, ze kaplan powiniwn duchowo trwac w Mojej obecnosci, aby pamietac o swoim powolaniu i nie utracic z oczu celu swojego zycia i jego wartosci w oczach Bozych. Amen.

 

8 Holy things and sacred things

8 Rzeczy swiete i rzeczy swieckie

God the Father:  I want to show you today how many legs should not be omitted. It is very important. It is a division of the holy things and the holy things. All things that are meant for God, made for serving the Church, and especially for the things meant for the glory of God as elements used in the celebration of liturgical activities, are sacred. Using them for secular purposes is their desecration and sin of pride. Not only are you not allowed to drink the cup for the liturgy in any case, for it is exclusively dedicated to the highest sacrifice and only to the priest to drink of it, but also you must not burn for candles intended and sacrificed on My altar, nor burn for your incense, which is meant for me, or use liturgical vestments for any purpose. Everything that is supposed to serve Me should only serve Me. It means that you must use the same objects for sacred and secular activities. Things intended for the service at the Oltarze can not be used either before or later. Even the candles that you light on My altar should be lit with a different fire than the one you light the fire in your domi or the climax for your joy. One should distinctly separate sacred things, that is, those which are intended to perform activities at the altar or in the celebration of the sacraments on My glory. The knife that touches sacred things can not be used to prepare your meals later. It is a lack of respect for the altar and faith in the celebration of the liturgy.

God the Father: Chce dzis ukazac ci podzial jaki nogdy nie powinnien byc pomijany. Jest to bardzo wazne. To podzial na zeczy swieckie i rzeczy swiete. Wszystkie rzeczy, ktore sa przeznaczone Bogu, wykonane na sluzbe Kosciolowi, a szczegulnie rzeczy przeznaczone na chwale Boza jako elementy wykorzystywane przy sprawowaniu czynnosci liturgicznych, sa swiete. Wykorzystywanie ich do celow swieckich jest ich bezczeszczeniem i grzechem pychy. Nie tylko nie wolno wam w zadnym wypadku pic z kielicha przeznaczonego do liturgii, bo jest on wylacznie poswiecony do sprawowania najwyzszej Ofiary i spozywanie z niego przysluguje tylko kaplanowi, ale takze nie wolno wam palic dla sie ie swiec przeznaczonych i poswieconych na Moim Oltarzu, ani palic dla wlasnej przyjemnosci kadzidla, ktore jest przeznaczone dla Mnie, ani uzywac szat liturgicznych do zadnego swieckiego celu. Wszystko, co ma Mi sluzyc, powinno sluzyc wylacznie Mi. Oznacza to, zeniemozecie uzywac tych samych przedmiotow do czynnosci swietych i swieckich. Rzeczy przeznaczone do sluzby przy Oltarzu nie moga byc uzywane ani wczesniej, ani pozniejdo innuch rzeczy. Nawet swiece, ktore zapalasz na Moim Oltarzu, powinny byc zapalane przy uzyciu innego ognia niz ten, ktorym zapalasz ogien w swoim domi, czy ogmisko dla swojej radosci. Nalezy wyraznie odzielic rzeczy swiete, to znaczy takie ktore przeznaczone sa do wykonywania czynnosci przy Oltarzu lub w sprawowaniu sakramentow na Moja chwale. Noz, ktorym dotykasz rzeczy swietych, nie moze pozniej sluzyc do przygotowywania waszych posilkow. To brak szacunku dla Oltarza i wiary w swietosc liturgii.

They are pre-conceptions that are meant from the very beginning for me and are made in my glory. These things, even if they were not sacrificed, are meant for Me, because they were made with such intention. The use of liturgical vessels, vestments, incense, candles, tablecloths, censers or other items related to the liturgy for other purposes than those for which they were made is evil in My eyes. Receiving things prepared and destined for Me for other purposes is sacrifice to another god, and most often the great pride in which the man honors himself, using the Meetings for his own comfort and pleasure.

Sa przwemioty, ktore sa przeznaczone od samego poczatku dla Mnie i sporzadzone sa na Moja chwale. Te rzeczy, nawet jesli nie zostaly poswiecone, sa przeznaczone dla Mnie, bo z taka intencja zostaly wykonane. Uzywanie wiec naczyn liturgicznych, szat,kadzidla, swiec, obrusow, kadzielnic czy innych przedmiotow zwiazanych z liturgia do innych celow niz te, dla ktorych zostaly wykonane, jest zlem w Moich oczach. Odbieranie rzeczy sporzadzonych i przeznaczonych dla Mnie do innych celowjest skladaniem ofiary innemu bogu, a najczesciej wielka pycha, w ktorej czlowiek czci sam siebie, uzywajac Moichswietosci dla wlasnejwygody i przyjemnosci.

Holy things that have been destroyed are no longer suitable for use in My glory, they must be burnt or stored well as relics. They can also be buried in the ground. Under no circumstances, however, they are forbidden to sell them for the purpose of melting and using them for celtic purposes or for using even their elements for secular purposes. Even items used to maintain the order in the holy place should be used only in this place. You must not take flowers from Olta to your u to enjoy your fragrance. They are already holy and belong only to God, to bring glory to Him with His scent.

Rzeczy swiete, ktore ulegly zniszczeniu inie nadaja sie juz do uzytku na Moja chwale, musza byc spalone albo godnie przechowywane jako relikwie. Moga byc rowniez zakopane w ziemi. Pod zadnym pozorem jednak nie wolno ich sprzedawac celem przetopienia i wykorzystania na cele swieckie, czy wykorzystania nawet ich elementow do swieckich celow. Nawet przedmioty sluzace do utrzymania porzadku w miejscu swietym powinny byc uzywane wylacznie w tym miejscu. Kwiatow z Oltarza nie wolno ci wziasc do do u, aby cieszyly cie swoim zapachem. Sa juz swiete i naleza wylacznie do Boga, aby Jemu przynosic chwale swoim zapachem.

All holy things also require special treatment. They must be kept up to the rightness and order. They should not be clothed on earth, unless this is their intended liturgy of mirjic, nor should they be kept in store with swieckiego. They should be stored with other sacred things. My exclusive property. Today is everything. I bless you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen.

Wszystkie rzeczy swiete wymagaja tez szczegolnego traktowania. Musza byc utrzymane wczystosci i porzadku. Nie powinno sie ich klasc na ziemi, chyba ze takie jest ich przewidziane liturgia mirjsce, ani nie powinno sie ich przechowywacwraz z rzeczami swieckimi. Powinny byc przechowywane z innymi rzeczami swietymiako Moja wylaczna wlasnosc. Dzis to juz wszystko. Blogoslawie cie w imie Ojca i Syna i Ducha Swietego. Amen.

 

9. The role of light in the liturgy

9. Rola swiatla w liturgii

God the Father:  In front of the veil screening the Holy Place, I ordered to light the lamp, which light will never go out. This was to symbolize the presence of My Spirit in the Most Holy Place of Israelites. The light is the best symbol of My presence and because for you I am just the Light that enlightens you. You must believe that without me you are in the shadow of the sun and you see nothing. It is I who will enlighten you. My chick makes you recognize reality as it is. Today I am present among you in the Tabernacle and before him an eternal lamp is burning, which never stops. It is a symbolic emphasis on the truth that I am present, that I am the Light that I am alive. I am like a flame in the soul of a man who must still watch and watch for him not to let go.

God the Father: Przed zaslona oslaniajaca Miejsce Najswietsze kazalem zapalic lampe, ktorej swiatlo nigdy nie bedzie gaslo. Mialo to symbolizowac obecnosc Mojego Ducha w Miejscu Najswietszym posrod Israelitow. Swiatlo jest najlepszym symbolem Mojej obecnos i, bo dla was jestem wlasnie Swiatlem, ktore was oswieca. Musicie uwierzyc, ze beze Mnie jestescie pograzeniwmroku i nicnie widzicie. To Ja was oswiecam. Moja laska sprawia, ze rozpoznajecie rzeczywistosc taka, jaka jest. Dzis jestemobecny posrod was w Tabernakulum i przed nim pali sie wieczna lampka, ktora niepowinnanigdy gasnac. Jest to symboliczne podkreslanie prawdy o tym, ze jestem obecny, ze jestem Swiatlemi ze jestem zywy. Jestem jak plomien w duszy czlowieka, ktory musi wciaz czuwac i obserwowactenplomien, aby nie gasl.

Fire from the beginning was lighted at the victim and sacrifice. There is a mystery that man connects with his gift. My activity was identified with the action of fire, believing that I would absorb the offerings sacrificed to Me. I accept them, but I do not eat them. Today you know it, that’s why the fire that you light for me does not seem holy to you. And yet it is holy, for it is a harvest for me. Candles that you light in My worship, there is a sacrifice in which you place your intentions. You light a symbolic, asking me to accept my glory. If the intention is good, he accepts it. Each candle is therefore a small altar on which you give me praise. Treating me, with due respect, for it is a harvest for me. Although everything you offer me is my gift, and by lighting the candles on My part, you see exactly that you do not make fire appear and you do not create

Ogien od poczatku byl zapalany przy sklada iu ofiary. Jest tajemnica, ktora czlowiek laczy ze swoim darem. Niegdys utozsamiono Moje dzialanie z dzialaniem ognia, wierzac, ze pochlaniam skladane Mi ofiary. Przyjmijeje, ale ich nie zjadam. Dzis to wiesz, dlatego ogien, ktory dla Mnie zapalasz, nie wydaje ci sie swiety. A jednakjest swiety, bo plonie dla Mnie. Swiece ktore zapalasz ku Mojej czci, sa ofiara, w ktorejskladasz swoje intencje. Zapalasz symbolicznyogien,proszac, abymgo przyjal na swoja chwale. Jesli intencja jest dobra, przyjmuje go. Kazda swieca jest wiec malym oltarzem, na ktorym oddajesz Mi chwale. Traktujwiec ja, z nalezytym szacunkiem, bo plonie dla Mnie. Choc wszystko, co Mi ofiarowujesz, jest Moim darem,a zapalajac swiece na Moja czesc, widzisz dokladnie, ze nie ty sprawiasz, ze pojawia sie ogien i nie ty tworzysz